VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vztahy mezi obchodní společností Cornero Group s.r.o., IČ: 08912963, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 327 170 (dále jen „Cornero Group“) a druhou smluvní stranou (dále jen „Objednatel“) při poskytování služeb ze strany společnosti Cornero spočívajících v:

a) poskytování služeb v oblasti Search Engine Optimalization, správě webové prezentace a správě a nastavení Pay-Per-Click kampaní (on-line marketing); 

b) poskytování programátorských prací;

c) poskytování služby postupného vývoje softwaru či poskytování programátorských a koordinačních prací při přípravě webové prezentace nebo softwaru (postupný vývoj);

d) poskytování konzultačních služeb v oblasti IT;

e) poskytování řešení v oblasti UX design;

f) jiném opakovaném plnění;

(dále jen „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“).

 1. Uzavřením smlouvy dle článku II. VOP se společnost Cornero Group zavazuje poskytovat Objednateli Služby uvedené v předmětné objednávce a případně dále blíže specifikované v přílohách objednávky a/nebo těchto VOP a Objednatel se zavazuje uhradit za to společnosti Cornero Group sjednanou cenu.

Článek II.

Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva mezi společností Cornero Group a Objednatelem vzniká doručením objednávky připravené společností Cornero Group potvrzené Objednatelem společnosti Cornero Group, včetně doručení prostého skenu kopie objednávky podepsané Objednatelem na e-mailovou adresu Cornero Group uvedenou v objednávce. Doručením objednávky připravené společností Cornero Group potvrzené Objednatelem společnosti Cornero Group s odchylkami od jejího původního obsahu stanoveného společností Cornero Group, byť nepodstatnými, nebo doručením objednávky Objednatele nepřipravené společností Cornero Group smlouva nevznikne, dokud společnost Cornero Group objednávku Objednatele nepotvrdí nebo nezačne s jejím faktickým plněním.
 1. Vylučuje se použití ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). V případě, že Objednatel v přijetí nabídky odkáže na své obchodní podmínky odporující těmto VOP, smlouva uzavřena není.  

Článek III.

Cena za poskytování Služeb

 1. V případě, že v objednávce předmětné Služby uveden závazek k provedení jednorázové činnosti ze strany společnosti a v potvrzené objednávce není uvedeno jinak, pak platí, že cena uvedená za sjednané Služby je splatná ve dvou částech, a to v části ve výši 50% na základě faktury vystavené společností Cornero Group po uzavření smlouvy, a v části ve výši 50% na základě faktury vystavené společností po poskytnutí sjednaných Služeb.  Společnost Cornero Group není povinna zahájit poskytování Služeb před připsáním první části sjednané ceny Služeb na její účet. 
 1. Je-li v objednávce předmětné Služby uveden závazek k provádění pravidelné nebo paušální činnosti ze strany společnosti Cornero Group, pak platí, že cena uvedená za objednané Služby se sjednává jako paušální za sjednané období (zpravidla měsíční). V takové případě uvedené hodinové dotace jednotlivých aktivit či Služeb, slouží pouze pro účely stanovení maximálního počtu hodin Služeb poskytnutých společností Cornero Group v příslušném období, které jsou zahrnuty ve sjednané paušální ceně. Společnost Cornero Group je na základě uzavřené smlouvy bez dalšího oprávněna poskytovat Objednateli objednané Služby i nad rámec v objednávce případně uvedeného maximálního počtu hodin zahrnutého ve sjednané paušální ceně; takové Služby budou účtovány v souladu s čl. IV. odst. 7. níže a mohou být společností Cornero Group vyúčtovány samostatnou fakturou. 
 1. Společnost Cornero Group je bez dalšího oprávněna požadovat sjednanou paušální cenu za každý započatý měsíc trvání uzavřené smlouvy. 
 1. Sjednaná cena za poskytování Služeb zahrnuje pouze hotové výdaje společnosti Cornero Group na vnitrostátní běžné poštovné, náklady na běžnou administrativu, náklady na vnitrostátní telekomunikační služby. Jakékoli další hotové výdaje (např. na pořízení hardware, certifikátů, registraci domén, kredit na online kampaně apod.) je společnost Cornero Group oprávněna Objednateli v plné výši přeúčtovat.
 1. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou a zavazuje Společnost Cornero Group k opakovanému plnění, je Společnost Cornero Group oprávněna každoročně k 1. dubnu navýšit cenu za poskytování služeb o 100% míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za poslední uplynuvší kalendářní rok proti průměru za jemu předcházející kalendářní rok (dále jen „míra inflace“). Míra inflace je vyhlašována každoročně Českým statistickým úřadem, případně jeho právním nástupcem, za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována. Pokud se míra inflace přestane publikovat způsobem uvedeným v tomto článku nebo nemůže být z jakéhokoliv důvodu aplikována, zavazuje se ji společnost Cornero Group nahradit jiným platným indexem, který výše uvedenou publikaci míry inflace nahradí (např. v případě přechodu české měny na měnu EUR indexem spotřebitelských cen Eurozóny – MUICP). V žádném případě nemůže dojít v důsledku indexace ke snížení ceny za poskytování služeb. V případě, že počátek poskytování Služeb na základě Smlouvy nastal v období 1. října až 31. března, bude první zvýšení ceny za Služby dle Smlouvy účinné od toho měsíce dubna, který bude následovat po uplynutí prvního roku trvání poskytování služeb. 
 2.  Jednotlivé úhrady ceny za poskytování Služeb budou probíhat formou bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu společnosti Cornero Group na základě společností vystavovaných faktur (daňových dokladů). Fakturace poskytnutých Služeb probíhá zpravidla měsíčně či v jiném intervalu uvedeném v objednávce nebo určeném společností Cornero Group. Splatnost faktur činí 7 dnů ode dne zaslání Objednateli na kterýkoli jeho kontaktní e-mail. Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur prostřednictvím elektronické pošty ve formátu PDF. 
 1. Právo Objednatele na jakoukoli společností Cornero Group poskytnutou slevu zaniká okamžikem vzniku prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoli peněžitého plnění dle uzavřené smlouvy, prodlení s poskytnutím součinnosti společnosti Cornero Group či jiného podstatného porušení uzavřené smlouvy.
 1.  Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti zaplatit jakoukoliv peněžitou částku vyčíslenou ve Smlouvě nebo Smluvních podmínkách (počítajíc sem i tyto částky později podle Smluvních podmínek valorizované), úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že splatná částka úroku z prodlení může být předmětem úročení zákonným úrokem z prodlení v souladu v § 1806 NOZ.
 1. V případě prodlení Objednatele s jakýmkoli peněžitým plněním dle uzavřené smlouvy či v souvislosti s ní delšího než 14 dnů je společnost Cornero Group dále oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
 1. Splatnost smluvních pokut dle těchto VOP činí 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně alespoň e-mailem, která může mít i podobu faktury. 

Článek IV.

Práva a povinnosti stran

 1. Objednatel se zavazuje platit řádně a čas platby stanovené smlouvou.
 1.  V souvislosti s ochranou oprávněných zájmu společnosti Cornero Group se Objednatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy se společností Cornero Group, jakož i všech skutečnostech, které se o společnosti Cornero Group, jejích zaměstnancích/pracovnících/spolupracovnících, jejich pracovních postupech, používaných technologiích apod. dozví v souvislosti s jejím plněním. V případě porušení této povinnosti ze strany Objednatele je společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 30.000, – Kč za každý takový jednotlivý případ.
 1. V souvislosti s ochranou oprávněných zájmů společnosti Cornero Group se Objednatel se zavazuje nevstoupit do smluvního vztahu (např. pracovněprávního, obchodněprávního apod.) ani nebude usilovat o uzavření smluvního vztahu se současnými či bývalými zaměstnanci/spolupracovníky (subdodavateli) společnosti Cornero Group (např. technickými specialisty, programátory apod.), či činit kroky směřující k jeho uzavření, a to po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále jednoho roku ode dne jejího zániku. V případě porušení této povinnosti je společnost Cornero Group oprávněna požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, – Kč za každý jednotlivý případ.
 1. Objednatel se zavazuje po dobu poskytování Služeb dle uzavřené smlouvy poskytovat společnosti Cornero Group poskytovat bez zbytečného odkladu potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, jejich případných doplnění a upřesnění, odsouhlasení předložených návrhů apod., a to nejpozději do třetího pracovního dne od doručení žádosti společnosti Cornero Group. Při prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti delším než 5 pracovních dní je společnost Cornero Group oprávněna plnění smlouvy přerušit. Přerušení plnění smlouvy je ukončeno prvním pracovním dnem týdne následujícího po dodatečném poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele; o dobu přerušení se prodlužuje termín plnění ze strany společnosti Cornero Group. V případě pozastavení plnění smlouvy na dobu delší než 14 dnů může být obnovení jejího plnění ze strany společnosti Cornero Group podmíněno předchozím zaplacením poplatku za ztížené projektové vedení ve výši 10.000, – Kč bez DPH ze strany Objednatele. V takovém případě je společnost Cornero Group zároveň oprávněna jednostranně přiměřeně prodloužit termín plnění, zejm. s ohledem na její aktuální kapacity.
 1. Smluvní strany souhlasí s tím, že vlastnosti poskytované Služby či jejího výstupu, které nejsou specifikovány v objednávce nebo jiné individualizované části smlouvy, mohou být zvoleny dle uvážení společnosti Cornero Group a zpracovány technologií a postupem zvoleným společností Cornero Group.
 1. Objednatel souhlasí s tím, že služby jsou dokončeny:

 a) služby s hmotným nebo jakýmkoli zachytitelným výstupem (např. v podobě zpracované analýzy apod.) jsou dokončeny předáním výstupu společností Cornero Group Objednateli jakýmkoli způsobem (např. zasláním e-mailem, zpřístupněním na vzdáleném uložišti apod.); 

b) služby bez hmotného nebo jakéhokoli jiného zachytitelného výstupu jsou dokončeny jejich faktickým vykonáním ze strany společnosti Cornero Group.

 1. Smluvní strany se dohodly, že společnost Cornero Group je oprávněna v souvislosti s poskytováním Služeb provést vícepráce bez předchozí samostatné objednávky Objednatele. Vícepráce jsou společností Cornero Group účtovány jako odpracovaný čas sazbou uvedenou v objednávce, v případě že sazba za vícepráce není v Objednávce uvedena, je sazba pro vícepráce 1500,- Kč/hod. Tyto VOP se vztahují rovněž na vícepráce.
 1. Objednatel není oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva či pohledávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Cornero Group.
 1. Objednatel není oprávněn:

  a) započíst žádnou pohledávku vůči společnosti Cornero Group vůči pohledávce společnosti Cornero Group vůči Objednateli,

  b)    uplatnit nárok na zádržné proti takovýmto úhradám, ani, 

c)    provést jakékoli odpočty z těchto plateb, včetně srážky bankovních poplatků. Strany dohodou vylučují aplikaci a užití § 2253 Občanského zákoníku na vztahy mezi nimi, Objednatel proto není oprávněn uložit jakékoli plnění, které má Objednatel uhradit společnosti Cornero Group do notářské či soudní úschovy.

 1. Společnost Cornero Group nedopovídá za porušení smlouvy (tj. odpovědnost za vady, škodu/újmu včetně následných, bezdůvodné obohacení, prodlení apod.) v případě, pokud nesplnění jejích povinností bylo způsobeno vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí překážka jakékoliv povahy, která je z hlediska podnikatele postupujícího s péčí řádného hospodáře neodvratitelná a nelze ji spolehlivě předvídat, přičemž tím se rozumí zejména živelné katastrofy, havárie či poruchy (bez ohledu na jejich původ), stávky, teroristické útoky, epidemie apod. Za vyšší moc jsou považovány také překážky spočívající v nedodání dat společnosti Cornero Group ze strany třetích osob, resp. dodání nesprávných dat. V ostatních případech odpovídá Společnost Cornero Group Objednateli za škodu či jinou způsobenou újmu pouze do výše 20.000, – Kč či ekvivalentu v jiné měně dle kurzu České národní banky ke dni vzniku škody/újmy. Zněním tohoto odstavce není dotčeno ustanovení § 2898 OZ.

Článek V.

SEO, PPC a Marketingové služby 

 1.  V případě poskytování služby dle čl. I. odst. 1. písm. a) se nad rámec potvrzené objednávky, jejích případných příloh a obecných ustanovení těchto VOP řídí smlouva, jíž se společnost Cornero Group zavázala poskytovat Objednateli marketingové služby spočívající ve správě webové prezentace, služby v oblasti Search Engine Optimalization, správě Pay-Per-Click kampaní, profilů na sociálních sítích, blogů, aj., dále společně jen „On-line Marketingové služby“ se smlouva dále řídí následujícími ustanoveními Článku V. těchto VOP.
 1.  On – line Marketingové služby mohou spočívat jak v jednorázových činnostech (např. příprava marketingové strategie, výběr klíčových slov, úvodní nastavení webových stránek apod.), tak opakovaných činnostech (např. pravidelné správě PPC kampaní, optimalizaci webových stránek, tvorbě obsahu profilů na sociálních sítích/blogů apod.). 
 1. Search Engine Optimalization službami“ se rozumí přizpůsobování a spravování určených webových stránek tak, aby je vyhledávače hodnotily jako relevantní, důvěryhodné, zdrojované a optimálně je zobrazovaly na předních pozicích vyhledávání jako nejlepší odpověď na relevantní dotaz bez nutnosti užít placenou reklamu.
 1. Pay-Per Click kampaní“ se rozumí pay-per-click reklamní online kampaň. 
 1. Sociálními sítěmi“ se rozumí služby dostupné prostřednictvím internetu, které registrovaným členům umožňují si vytvářet osobní či firemní veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity, např. Facebook (zkr. FB), Twitter, Instagram, Tik-Tok apod. 
 1. Není-li v potvrzené objednávce výslovně uvedeno jinak, nezavazuje se společnost Cornero Group k dosažení výsledku (např. zvýšení obratu/počtu prodaných kusů zboží apod.), a právo společnosti Cornero Group na zaplacení ceny za poskytování On-line Marketingových služeb ani není dosažením takového výsledku podmíněno.

Článek VI.

Postupný vývoj

 1. V případě poskytování služby dle čl. I. odst. 1. písm. c) se nad rámec potvrzené objednávky, jejích případných příloh a obecných ustanovení těchto VOP řídí smlouva, jíž se společnost Cornero Group zavázala poskytovat Objednateli služby postupného vývoje softwaru či poskytování programátorských a koordinačních prací při přípravě webové prezentace nebo softwaru dále společně jen „Postupný vývoj“ se smlouva dále řídí následujícími ustanoveními Článku VI. těchto VOP.
 1. V případě Postupného vývoje je Služba poskytována po tzv. „Sprintech“, kdy Sprintem se rozumí jeden úsek cyklu kontinuálního vývoje, definovaný zpravidla činnostmi, které mají být v daném Sprintu provedeny, případně výsledky, jichž má být dosaženo.
 1. Není-li obsah Sprintu předmětem objednávky Objednatele, jiné individualizované části smlouvy nebo pozdější dohody s Objednatelem, je oprávněna jej stanovit společnost Cornero Group na základě vlastního odborného uvážení s přihlédnutím k jí známým požadavkům a potřebám Objednatele. Obsah Sprintu sdělí společnost Cornero Group Objednateli e-mailem nebo prostřednictvím jiné aplikace používané mezi stranami pro tyto účely.
 1. Neobdrží-li společnost Cornero Group výpověď smlouvy ze strany Objednatele ani do skončení následujícího pracovního dne ode dne odeslání/sdělení obsahu Sprintu Objednateli, platí, že práce na předmětném Sprintu jsou zahájeny dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty. V případě, že Objednatele zaslaný obsah Sprintu potvrdí, platí, že práce na předmětném Sprintu jsou zahájeny dnem doručení potvrzení obsahu Sprintu ze strany Objednatele společnosti Cornero Group.
 1. Jednotlivé Sprinty, resp. výsledky činností společnosti Cornero Group spadajících do jednotlivých Sprintů, jsou společností Cornero Group předávány Objednateli nahráním na testovací server společnosti Cornero Group nebo Objednatele; není-li sjednáno jinak, náleží volba testovacího serveru k předání Sprintu společnosti Cornero Group.
 1. Veškeré požadavky Objednatele na změnu již provedeného Sprintu, resp. vlastností jeho výstupů, jež nejsou vadami, budou řešeny v (nikoli nutně bezprostředně následujícím) Sprintu či více Sprintech.
 1. Cena Služeb je v případě Postupného vývoje splatná po částech. Společnost Cornero Group je oprávněna vystavit Objednateli fakturu na Služby odvedené na každém jednotlivém Sprintu po jeho předání. 
 1. V případě, že společnost Cornero Group sdělí Objednateli před zahájením prací na jednotlivém Sprintu jejich předpokládaný rozsah (např. počtem hodin) a tento rozsah je dodržen, není společnost Cornero Group povinna vystavovat Objednateli k faktuře za tento Sprint výkaz jednotlivých prací.
 1.  V případě, že společnost Cornero Group sdělí Objednateli před zahájením prací na jednotlivém Sprintu jejich předpokládaný rozsah (např. počtem hodin) a tento rozsah není dodržen, platí, že:

a) společnost Cornero Group je bez dalšího oprávněna k provedení prací nad rámec předpokládaného rozsahu Sprintu (víceprací), pokud byly tyto vícepráce potřebné ke splnění stanoveného obsahu Sprintu a/nebo souvisejících požadavků;

b) společnost Cornero Group v tomto případě může provedené vícepráce vyúčtovat samostatnou fakturou, jejíž přílohou bude výkaz víceprací. Provedené vícepráce budou účtovány hodinovou sazbou ve výši 1500,- Kč bez DPH. 

 1. Po předání posledního Sprintu společností Cornero Group Objednateli a jeho úhradě Objednatelem společnosti Cornero Group předá společnost Cornero Group Objednateli zálohy zdrojových kódů v rozsahu všech provedených Sprintů, a to ve formě FTP přístupu k účtu, který bude obsahovat odpovídající materiály, nebo nahráním kódu na jinou službu určenou ke sdílení souborů stanovenou v případě absence dohody smluvních stran společností Cornero Group. 
 1. Smlouvu o Postupném vývoji může kterákoli smluvní strana ukončit písemnou výpovědí. V případě, že je výpověď doručena v době, kdy neběží žádný dosud neuzavřený Sprint, skončí smlouva ke dni jejího doručení druhé smluvní straně; pohledávky na úhradu dosud poskytnutých Služeb či zaplacení dlužného příslušenství, smluvní pokuty nebo náhrady škody vzniklé do dne zániku smlouvy, byť dosud nesplatné, tím nebudou dotčeny. V případě, že je výpověď doručena v době, kdy běží dosud neuzavřený Sprint, bude tento ze strany společnosti Cornero Group za součinnosti Objednatele dokončen a smlouva skončí až jeho předáním Objednateli a plnou úhradou jeho ceny ze strany Objednatele.

Článek VII.

Zánik Smlouvy

 1. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je kterákoli smluvní strana oprávněna ji vypovědět v písemné formě, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 1. Smluvní strany dále mohou ukončit smlouvu vzájemnou dohodou, která musí mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci obou stran. 
 1. V případě podstatného porušení uzavřené smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna od ní odstoupit ke dni doručení výpovědi Objednateli, předcházelo-li odstoupení písemné upozornění na podstatné porušování smlouvy spojené s výzvou k odstranění závadného stavu, odeslané alespoň deset (10) pracovních dnů před odesláním odstoupení. 
 1. Podstatným porušením uzavřené smlouvy se rozumí zejména následující případy: a) společnost Cornero Group neoprávněně neposkytuje Služby (vůbec nevykonává sjednanou činnost) po dobu delší než třicet (30) dnů; b) společnost Cornero Group je v prodlení s poskytováním Služeb po dobu delší než šedesát (60) dnů; c) Objednatel  neposkytuje společnosti Cornero Group potřebnou součinnost po dobu delší než deset (10) dnů; d) Objednatel je v prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle uzavřené smlouvy delším než třicet (10) dnů. 
 1. Povinnost předchozího písemného upozornění před odstoupením od smlouvy dle čl. 3 výše odpadá v případě, že: a) bude zjištěn úpadek či hrozí-li úpadek druhé smluvní strany, kdy hrozícím úpadkem se rozumí i zahájení insolvenčního řízení či moratoria; b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; c) s druhou smluvní stranou bude vedeno exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí; d) porušení povinností druhé smluvní strany, jež je důvodem pro odstoupení, nemůže být z povahy věci napraveno; e) je vzhledem ke všem okolnostem jisté, že druhá smluvní strana porušenou povinnost, jež je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nesplní (např. protože plnění výslovně odmítla). 
 1. Pokud uzavřená smlouva zavazuje společnost Cornero Group k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od smlouvy odstoupit vždy jen s účinky do budoucna. Ustanovení § 2004 odst. 3 věty druhé OZ se nepoužije. 
 1. Pokud uzavřená smlouva zavazuje společnost Cornero Group jiné než nepřetržité či opakované činnosti nebo jinému než postupnému dílčímu plnění, a společnost Cornero Group již vůči Objednateli částečně plnila, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Ustanovení § 2004 odst. 2 věty druhé OZ se nepoužije.
 1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů, mlčenlivosti či o zákazu dle čl. IV odst. 2. a 3. výše. Byl-li dluh zajištěn nebo utvrzen, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění nebo utvrzení.

Článek VIII.

Rozhodné právo a rozhodování sporů

 1. Tato Smlouva, jakož i veškeré mimosmluvní vztahy mezi Stranami s ní související, se řídí právním řádem České republiky.
 1. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s obecnými soudy České republiky. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně k rozhodování sporů mezi nimi je Obvodní soud pro Prahu 5. 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li či stane-li se některá část smlouvy z faktického nebo formálního hlediska neplatná, nemá tato částečná neplatnost některých ustanovení vliv na takto postižené ustanovení nebo eventuálně na celou smlouvu. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně uzavřou takový dodatek smlouvy, který toto smluvní ustanovení nahradí platným tak, aby svým právním a ekonomickým významem se co nejvíce přiblížila neplatnému ustanovení.
 1. Zavazuje-li uzavřená smlouva společnost Cornero Group k dlouhodobému opětovnému plnění, mohou být tyto VOP z její strany jednostranně měněny, a to v přiměřeném rozsahu týkajícím se ukončení smlouvy, práva na náhradu škody, smluvních pokut, způsobu fakturace a účtování cen Služeb, způsobu poskytování Služeb a předávání jejich výstupů, autorskoprávních ujednání, ochrany osobních údajů. Změna VOP bude Objednateli v takovém případě oznámena e-mailem alespoň 60 dní před nabytím účinnosti nových VOP. Objednatel má právo vypovědět uzavřenou smlouvu z důvodu nesouhlasu s novými VOP ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti nových VOP, a to písemnou výpovědí doručenou společnosti Cornero Group nejpozději k témuž dni (dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti nových VOP). 
 1. Objednatel i společnost Cornero Group na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
 1. Objednatel a společnost Cornero Group si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 1. Veškerá oznámení týkající se vzájemného smluvního vztahu nebo s ním související mohou být druhé smluvní straně zasílána v podobě prosté elektronické zprávy na e-mailovou adresu, pokud tyto VOP nebo individualizovaná část smlouvy nepožadují zachování písemné formy oznámení. Za písemnou formu oznámení se pro vyloučení pochybností nepovažuje forma e-mailu s elektronickým podpisem jakéhokoli typu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Elektronickou poštou však nemůžou být prováděny změny ani ukončení Smlouvy.  Oznámení v písemné formě musí být doručována osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo datové schránky.

Článek X.

Účinnost VOP

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2021.

V Praze dne 15.5.2021

Cornero Group s.r.o.

Michal Růžek, jednatel